Datasheet

PPA Wise UV 2020A
ระบบตรวจตราใต้ท้องรถ และอ่านป้ายทะเบียนรถ

PPA License Plate 2020A
ระบบอ่านป้ายทะเบียนรถ

Auto Alert ตำแหน่งที่มีโอกาสเป็นวัตถุแปลกปลอมสูง
อ่านหมายเลขทะเบียนรถยนต์อัตโนมัติ

 

 

 DETECTOR

Brand

PPA

Junior

Model

Wise UV

Flex

Keen

 

Basic

Auto Detect

Basic

Multi

City

Multi

City

Basic

ภาพป้ายทะเบียนรถ

1 ภาพต่อรถ 1 คัน

ภาพ Overview

1 ภาพต่อรถ 1 คัน

ภาพผู้ขับขี่ (option เสริม)

1 ภาพต่อรถ 1 คัน (กรณีรถยนต์ ควรเป็นภาพด้านกระจกข้าง ผู้ขับขี่ลดกระจกลงก่อนถึงจุดตรวจประมาณ 1-20 เมตรตามลักษณะการใช้งาน)

ภาพใต้ท้องรถ

ภาพสี 1 ภาพต่อรถ 1 คัน

ขนาด 1,280 x 640 pixels

การแนะนำตำแหน่งที่มีโอกาสเป็นวัตถุแปลกปลอมสูง โดยการเปรียบเทียบภาพถ่ายใต้ท้องรถ

เมื่อผ่านระบบครั้งที่ 2 เป็นต้นไป

ความถูกต้องในการอ่านเลขทะเบียนบรรทัดแรก

ของป้ายทะเบียนของกรมการขนส่งทางบก *

95.5%

90%

อ่านชื่อจังหวัด/ชื่อเมืองป้ายต่างประเทศ

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Option

Option

ความถูกต้องในการอ่านชื่อจังหวัด

ของป้ายทะเบียนของกรมการขนส่งทางบก **

94%

Option

Option

ป้ายทะเบียนไทยที่รองรับ (Auto Detect)

 

รถยนต์ทั่วไป*** หรือรถจักรยานยนต์ทั่วไป (อย่างใดอย่างหนึ่ง)

รถยนต์เท่านั้น

Yes

รถยนต์ทั่วไป*** และรถจักรยานยนต์ทั่วไป (ทั้ง อย่าง)

Option

รถยนต์ของบุคคลในคณะผู้แทนทางการทูตรถยนต์ของบุคคลในคณะผู้แทนทางกงสุล

Yes

Yes

Option

Yes

Option

Option

Option

รถทหาร

Yes

Yes

Option

Yes

Option

Option

Option

รถตำรวจ

Yes

Yes

Option

Yes

Option

Option

Option

ป้ายทะเบียนต่างประเทศที่รองรับ

(Auto Detect)

 

 

 

 

 

 

 

รถยนต์และจักรยานยนต์ลาวทั่วไป

รถยนต์เท่านั้น

Yes

Option

Yes

Option

Option

Option

รถยนต์และจักรยานยนต์พม่าทั่วไป

Yes

Option

Yes

Option

Option

Option

รถยนต์และจักรยานยนต์กัมพูชาทั่วไป

Yes

Option

Yes

Option

Option

Option

รถยนต์และจักรยานยนต์เวียดนามทั่วไป

Yes

Option

Yes

Option

Option

Option

รถยนต์และจักรยานยนต์มาเลเซียทั่วไป

Yes

Option

Yes

Option

Option

Option

รถยนต์และจักรยานยนต์สิงคโปร์ทั่วไป

Yes

Option

Yes

Option

Option

Option

การวิเคราะห์ประเภทการจดทะเบียนรถยนต์***

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Option

Option

ความถูกต้องการวิเคราะห์ยี่ห้อรถยนต์ (เมื่อแสงพอ)

90%

60%

60%

การวิเคราะห์สีรถยนต์

ขาว เทา ดำ แดง ส้ม น้ำตาล(รวมบรอนซ์ทอง) เหลือง น้ำเงิน ฟ้า เขียว ชมพู ม่วง

ความถูกต้องการวิเคราะห์สีรถยนต์ (เมื่อแสงพอ)

70%

60%

60%

การวิเคราะห์รุ่นรถยนต์ และปีรุ่น

Option

สภาพแสงที่รองรับ

24 ชม. (กลางวัน กลางคืน โพล้เพล้ ฝนตก หมอก ควัน ในระดับที่เห็นเลขทะเบียนชัดเจน)

กรอบป้ายทะเบียนที่รองรับ

ทุกแบบรวมทั้ง ไม่มีกรอบ, กรอบสีเงิน, กรอบป้ายแต่งแบบแบนยาว, กรอบดำ ฯลฯ

ระยะจากกล้องอ่านทะเบียนถึงป้ายทะเบียน

425 เมตร เมื่อติดตั้งตามมาตรฐาน

ระยะอื่นๆ เมื่อเปลี่ยนเลนส์/ตั้งกล้องโดยผู้เชี่ยวชาญ

ความเร็วรถสูงสุดที่รองรับ (กม./ชม.)

3(ประตูเข้าออกทั่วไป)

250 (ถนนทั่วไปหรือตามมุมกล้อง)

60 (ประตูเข้าออกทั่วไป)

Option 250 (ถนนทั่วไป,หรือตามมุมกล้อง)

ความกว้างพื้นที่อ่านป้ายทะเบียน

(ต่อกล้องกรณีมุมตรงขึ้นกับความละเอียดกล้องและมุมกล้องใช้คำนวณจำนวนช่องทางที่รองรับ อ้างอิงตำแหน่งป้ายทะเบียนทั่วไป)

3 เมตร

(1 ช่องทางไม่รองรับรถวิ่งคร่อมช่องทาง)

4.5 เมตร

(ประมาณ ช่องทาง ตามมุมกล้อง รองรับรถวิ่งคร่อมช่องทางตรงกลาง รองรับรถหลายคันอยู่ในกล้องพร้อมกันกล้อง 2M 1920×1080 pixels)

 

Option ขนาดอื่นๆ และเปลี่ยนรุ่นกล้องและคอมพิวเตอร์

ขนาดภาพป้ายทะเบียน/ภาพผู้ขับขี่ (ถ้ามี)

กรณีภาพ 2MP ใช้พื้นที่ภาพละไม่เกิน 1MB

(ตั้งค่าความละเอียดภาพเพิ่มจำนวนวันบันทึกภาพได้ตามต้องการ)

ขนาดภาพ crop (ซูมหน้ารถถ้าเปิดใช้)

ใช้พื้นที่ไม่เกิน 100KB เมื่อติดตั้งตามคู่มือ

ขนาดภาพใต้ท้องรถ

ใช้พื้นที่ไม่เกิน 1MB

 

ขนาดภาพวีดีโอป้ายทะเบียน และผู้ขับขี่

(ตั้งค่าที่ตัวกล้องถ้าเปิดใช้)

·   สัญญาณภาพ 2,326 Kbps 2MP 10 frame/sec ใช้เนื้อที่ไม่เกิน 30GB/วัน/กล้อง

·   สัญญาณภาพ 7,196 Kbps 2MP 10 frame/sec ใช้เนื้อที่ไม่เกิน 80GB/วัน/กล้อง

จำนวนวันบันทึกภาพนิ่งต่อเนื่อง

(ภาพใต้ท้องรถป้ายทะเบียน, crop, ผู้ขับขี่ตัวอย่างกรณีตั้งค่าบันทึกภาพป้ายทะเบียน 2MP และลบภาพเก่าอัตโนมัติเมื่อถึง 450GB)

กรณีทางเข้าออกสถานที่ทั่วไป ประมาณ 500 คัน/ช่องทาง/วัน ไม่บันทึกภาพ crop บันทึกได้ประมาณ 150 วัน 

·   กรณีถนนใหญ่ทั่วไป ประมาณ 10,000 คัน/ช่องทาง/วัน บันทึกได้ประมาณ 23 วัน

·   กรณีทางเข้าออกสถานที่ทั่วไป ประมาณ 500 คัน/ช่องทาง/วัน บันทึกได้ประมาณ 450 วัน 

·   กรณีบันทึกภาพ crop จำนวนวันลดลงไม่เกิน 10%

·   กรณีมีกล้องผู้ขับขี่ จำนวนวันลดลงครึ่งหนึ่ง

จำนวนวันบันทึกวีดีโอต่อเนื่อง

(ตัวอย่างกรณีตั้งค่าบันทึกภาพวีดีโอป้ายทะเบียน 2,326 Kbps 2MP ลบภาพเก่าอัตโนมัติเมื่อถึง 450GB)

·   ประมาณ 15 วัน

·   กรณีมีกล้องผู้ขับขี่ จำนวนวันลดลงครึ่งหนึ่ง

เวลาประมวลผล

2-4 วินาที/คัน

0.2-1 วินาที/คัน

กล้องถ่ายภาพป้ายทะเบียนรถ

รุ่นระยะอ่านป้ายทะเบียนไม่เกิน 5 เมตร / ไม่เกิน 25 เมตร / กรณีระบบถ่ายภาพใต้ท้องรถแบบเคลื่อนที่เป็นกล้องถ่ายภาพทะเบียนรถในตัว

Option เพิ่มจำนวนกล้องมากกว่า 1 กล้อง

อุปกรณ์ถ่ายภาพใต้ท้องรถ

– รูปแบบ

 

 

 

 

– ระบบการถ่ายภาพ

– ความละเอียดภาพ

 

– ระบบแสงสว่าง

– วัสดุ

 

แบบฝังเรียบกับพื้นถนน (รองรับ static load 10 ตัน)

หรือแบบเคลื่อนที่ (ขนาด 790 x 186 x 62 mm)

 

Line Scan

13.8M ที่ 5 กม./ชม.,

2.3M ที่ 30 กม./ชม.

LED อัตโนมัติเมื่อมีรถ

สแตนเลส/เหล็กชุบกันสนิม

ไฟส่องป้ายทะเบียน

Infrared Option Spotlight LED เพื่อเห็นป้ายรถฑูต ทหาร ตำรวจ สีรถ ในเวลากลางคืน

ระบบคอมพิวเตอร์

Microsoft Windows 64bit, LCD Monitor 24”, Hark Disk 1TB, UPS 700VA หรือดีกว่า

นับจากจำนวนรถที่วิ่งผ่านกล้อง ยกเว้นมีสิ่งบดบังหรือถลอกที่ตำแหน่งลักษณะเด่นของตัวอักษร เช่น หัวหรือหางตัวอักษร

** นับจากจำนวนรถที่วิ่งผ่านกล้อง ยกเว้นมีสิ่งบดบัง

*** รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกินเจ็ดคนรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคนรถยนต์สี่ล้อส่วนบุคคลรถบริการธุรกิจ รถบริการทัศนาจร และรถบริการให้เช่ารถโดยสารประจำทางรถโดยสารขนาดเล็กรถโดยสารไม่ประจำทางรถกระบะบรรทุกหรือรถตู้รถบรรทุกไม่ประจำทางรถบรรทุกส่วนบุคคล

 

COMMAND CENTER

จำนวนวันบันทึกภาพนิ่งต่อเนื่อง

(ภาพใต้ท้องรถป้ายทะเบียน, crop, ผู้ขับขี่ตัวอย่างกรณีตั้งค่าบันทึกภาพป้ายทะเบียน 2MP และลบภาพเก่าอัตโนมัติเมื่อถึง 900GB)

·   กรณีถ่ายภาพใต้ท้องรถ ทางเข้าออกสถานที่ทั่วไป ช่องทาง ประมาณ 500 คัน/ช่องทาง/วัน ไม่บันทึกภาพ crop บันทึกได้ประมาณ 300 วัน 

·   กรณีไม่ถ่ายภาพใต้ท้องรถ

o กรณีถนนใหญ่ทั่วไป 10 ช่องทาง ประมาณ 10,000 คัน/ช่องทาง/วัน บันทึกได้ประมาณ 4.5 วัน

o กรณีทางเข้าออกสถานที่ทั่วไป ช่องทาง ประมาณ 500 คัน/ช่องทาง/วัน บันทึกได้ประมาณ 450 วัน 

o กรณีบันทึกภาพ crop จำนวนวันลดลงไม่เกิน 10%

o กรณีมีกล้องผู้ขับขี่ จำนวนวันลดลงครึ่งหนึ่ง

ระบบคอมพิวเตอร์

Microsoft Windows 64bit, LCD Monitor 24”, Hark Disk 1TB, UPS 700VA หรือดีกว่า

 

 COMMON FEATURE

Detector and Command Center

Main Screen

ข้อมูลรถ 20 ค้นล่าสุด

หมายเลขทะเบียนประเภทการจดทะเบียนรถภาพใต้ท้องรถ(เมื่อใช้ Detector รุ่นที่รองรับ)ภาพรถและทะเบียนวันเวลาสถานที่ช่องทาง และข้อมูล Lass Pass เปรียบเทียบรถกับเมื่อผ่านจุดตรวจล่าสุด

Last Pass เปรียบเทียบรถ กับจุดตรวจส่าสุดที่รถวิ่งผ่าน

ภาพใต้ท้องรถ(เมื่อใช้ Detector รุ่นที่รองรับ)ภาพรถและป้ายทะเบียน, วันเวลา, สถานที่, ช่องทาง,ระยะเวลา

การกำหนดช่องทางที่แสดงผล

None/This Detector/ช่องทางที่กำหนดของสถานที่ที่กำหนด/ทุกช่องทางในสถานที่ที่กำหนด/ทุกช่องทางในระบบ

 

พิมพ์หรือแก้ไขเลขทะเบียนโดยเจ้าหน้าที่

Yes

Recording

ข้อมูลที่บันทึก

หมายเลขทะเบียนประเภทการจดทะเบียนรถภาพใต้ท้องรถ(เมื่อใช้ Detector รุ่นที่รองรับ)ภาพรถและทะเบียนวันเวลาสถานที่ช่องทางผู้ให้ข้อมูล

บันทึกข้อมูลในตัว (Offline Mode)

Yes

การเข้ารหัสข้อมูล

Semq2 หรือ ไม่เข้ารหัส

Real Time Synchronization

ปรับ Database ระหว่าง Detector และ Command Center ทุกเครื่องที่กำหนด ให้ตรงกันโดยอัตโนมัติตลอดเวลา, สำหรับในช่วงเวลาที่เน็ตเวิร์กขัดข้องเครื่องแต่ละเครื่องจะบันทึกข้อมูลในตัว เมื่อเน็ตเวิร์กกลับมาทำงานเป็นปกติแล้ว เครื่องแต่ละเครื่องจะปรับฐานข้อมูลในช่วงเวลาที่เน็ตเวิร์กขัดข้องให้ตรงกันโดยอัตโมมัติ

ลบข้อมูลเก่าอัตโนมัติ

ตั้งค่าขนาด Database ตามต้องการ

Searching

เงื่อนไขการค้นหา

หมายเลขทะเบียนประเภทการจดทะเบียนรถช่วงวันเวลาสถานที่ช่องทางผู้ให้ข้อมูลข้อความแจ้งเตือน (รองรับหลายเงื่อนไขร่วมกัน)

ค้นหาด้วยหมายเลขทะเบียนใกล้เคียง

ส่วนหนึ่งของหมายเลขทะเบียน หรือหมายเลขทะเบียนไม่ตรง 1 ตัวอักษร

การแสดงผลการค้นหา

List ของรถทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง แต่ละคันแสดงข้อมูล หมายเลขทะเบียนประเภทรถภาพใต้ท้องรถ(ถ้ามี)ภาพป้ายทะเบียนภาพ crop, ภาพผู้ขับขี่(ถ้ามี), วันเวลาสถานที่ช่องทาง ของครั้งปัจจุบันและครั้งล่าสุด(ถ้ามี) และ รวมเวลา

Report

แสดงข้อมูลรถ

เช่นเดียวกับการแสดงผลการค้นหา (Searching) และเลือกเฉพาะ column ที่ต้องการได้

Format

Html ที่รองรับ Microsoft Excel และ Internet Explorer

Watch List

รูปแบบการแจ้งเตือน

Dialog, เสียงเตือน, Email

รายการรถ

0-10,000 คัน พร้อมช่องระบุหมายเหตุหรือข้อหาที่กระทำผิดเป็นข้อความใดๆได้ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ

Member

รูปแบบการแจ้งเตือน

แสดงข้อมูลสมาชิกตามที่กำหนด ที่หน้าจอหลัก เช่น ชื่อเจ้าของรถ บ้านเลขที่ หรือชื่อหน่วยงาน

รายการสมาชิก

0-10,000 คัน พร้อมช่องระบุข้อมูลสมาชิก

User Account

ทุกเครื่องในระบบใช้ร่วมกัน

Yes

จำนวน User Account

ไม่จำกัด

การแก้ไข User Account

เพิ่ม/ลบ User, กำหนดสิทธิ์การใช้งานแต่ละ User ตาม Function

API

Engine Mode

เปิดระบบ API และปิดระบบบริหารจัดการขั้นสูง รวมทั้ง Last Pass, Video Recorder, User Account, Sync, Lock Screen

Option: เปิดระบบ API พร้อมระบบบริหารจัดการขั้นสูง

Talk

(Option เสริม)

เสียงอ่านข้อความแจ้งเตือนสำหรับ Member และ Watch List

อ่านข้อความใดๆที่ผู้ใช้งานพิมพ์ไว้ สามารถสะกดคำที่ไม่มีในพจนานุกรม เช่น ชื่อคนได้ รองรับประโยคภาษาไทยปนตัวอักษรอังกฤษโดยไม่สลับเสียงพูด ออกเสียงภาษาไทยและภาษาอังกฤษสำเนียงไทยโดยไม่ต้องทำการบันทึกเสียง และไม่ต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เนท

Others

ระบบ Lock Screen ป้องกันการเข้าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อจุดประสงค์อื่น

ป้องกันการเข้า Games, Windows Task Manager, Start Menu, Desktop, Short Cut “Ctrl+Alt+Del”, “Alt+Tab” ฯลฯ

Time Synchronization

Yes

Power Lost Policy

ระบบกลับมาทำงานโดยอัตโนมัติหลังจากไฟดับ

  

DIAGRAM